-
EnglishEnglish
90 .
Previous Previous

1 13,34 ..
2 12,14 ..
3 11,57 ..
3,58 ..
2,59 ..
2,53 ..
2,78 ..
. 31,84 ..
  
80,37 ..
  
  
90,50 ..
 

 

, . , , . , , . , , .